ជនជ្រុលនិយមមានមហិច្ឆតាបំផ្លាញកម្ពុជា លោក Dana Rohrabacher ទទួលបរាជ័យ...

Related: